Archív kategorií: Oznamy

Pokladnička pre Martu

Pri východe z chrámu ECAV Prievoz sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

Oznámenie o realizácii grantu

 

Projekt “Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti so zameraním na spokojnosť prijímateľov služby”.

 

Ruzinov

Bol financovaný z rozpočtu mestskej časti Ružinov formou grantu pre rok 2013.

MARTA SZD – Správa o činnosti za rok 2011

MARTA  – Stanica Zborovej diakonie poskytuje zdravotnú starostlivosť v pacientovom prirodzenom a rodinnom  prostredí. Návštevy vykonávame na území celej Bratislavy.

Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na mobilných, čiastočne mobilných a imobilných pacientov. Sestry v domácom prostredí ošetrujú  rany, preležaniny, vykonávajú ošetrovateľskú rehabilitáciu, ktorej súčasťou je aj meranie krvného tlaku. Staráme sa o chorých  v terminálnom štádiu života. Naše služby poskytujeme v domovoch dôchodcov na Pažítkovej a Rozvodnej ulici v Bratislave.

Pacienti, ale aj ich príbuzní, očakávajú od nás profesionálnu ošetrovateľskú starostlivosť a rady v súvislosti s ochorením.

Ďakujeme Pánu Bohu za pomoc, vďaka ktorej sme zvládli prácu v uplynulom roku, ktorá je tak potrebná pre chorých ľudí, ale aj tých, ktorí sa na nás obrátia s prosbou o pomoc a radu.

Všetky sestry pracujú veľmi svedomite  na základe kresťanskej lásky a holistického prístupu

k chorému, preto im aj touto cestou vyslovujem poďakovanie za vykonanú prácu.

 

V roku 2011 sme ošetrili  45 pacientov.

 

 

Máme uzatvorené zmluvy s tromi zdravotnými poisťovňami:            

                                                Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

                                                UNION zdravotná poisťovňa, a.s.

                                                DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

 

 

 

Personálne obsadenie:

                                    1  odborný zástupca  Bc. Alžbeta  Ehnová 

                                    1  sestra na trvalý pracovný úväzok

                                    5  sestier na dohodu o pracovnej činnosti

                                   1  pracovník pre účtovnú agendu – na dohodu

                                   1  pracovník k PC – na dohodu                                                                           

 

 

Naše aktivity v roku 2011 :

 

Zúčastňujeme sa odborných seminárov, ktoré organizuje regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Ružinove a Bratislavský Samosprávny Kraj.

Aktívne spolupracujeme s obvodnými lekármi. Nie je výnimkou, že nás lekári  požiadajú o naše služby aj v sobotu, v nedeľu a vo sviatok. Po dohode s poisťovňami ich dokážeme zabezpečiť. Za účasti zborového farára sa sestry zúčastňujú duchovného stretnutia. V teréne informujeme pacientov o možnosti návštevy zborového farára v domácnosti, ak si to pacient, alebo jeho príbuzný želajú. Z MÚ Bratislava -Ružinov nám bol 9. 11. 2011 poskytnutý finančný grant na rok 2011 vo výške 2 500 .- Eur.

Sme poberateľmi 2% dane z príjmu a preto aj touto cestou Vás prosíme o Vašu priazeň, za ktorú Vám vopred ďakujeme.

 

Bratislava,    19. 1. 2012                                                             Bc. Alžbeta  Ehnová

odborný garant

 

stiahnuť správu za rok 2011